ClimaHeating logo

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1.

De hierna volgende verkoops- en leveringsvoorwaarden die deel uitmaken van iedere offerte, worden bij bestelling onherroepelijk aanvaard en beheersen alle overeenkomsten met de firma bvba ClimaHeating in het bijzonder verkoop en levering. Inkoopvoorwaarden en in het algemeen iedere afwijkende clausule zullen bindend zijn, indien de firma bvba ClimaHeating deze schriftelijk en uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

ARTIKEL 2.

In gevallen waarin de Wet van 01/09/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van goederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.
Speelt het eerder aangehaalde recht wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek vastgesteld heeft, dit alles op straffe van verval.

ARTIKEL 3.

Met vervoersmiddel naar keuze van ClimaHeating worden de goederen voor rekening en op risico van de koper geleverd, zelfs indien het geschied met eigen transportmiddelen van ClimaHeating. Deze laatste wordt ter zake van het vervoer voor elke aanspraak van derden gevrijwaard met uitzondering van de aansprakelijkheid welke onder toepassing valt van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voorzien van de Wet op 01/07/1956. De koper is van ieder recht op klacht betreffende manco of beschadiging ontstaan tijdens opslag, laden en vervallen indien dit niet bij de levering aan de transporteur wordt gemeld en binnen de 48 uur aan ClimaHeating bevestigd bij ter post aangetekend schrijven. Wij houden ons het recht voor gedurende de uitvoering van een koop, de waarborgen te eisen die wij zullen nodig achten en in geval van weigering totaliteit van de koop en vernietigen of bij voorkomend geval, het nog te leveren gedeelte met de zo mogelijke schadevergoedingen en interesten.

ARTIKEL 4.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting versterkt en zijn derhalve niet bindend tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De overeenkomst kan door ClimaHeating zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

ARTIKEL 5.

De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede, evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €300) als schadebeding.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interest.

ARTIKEL 6.

De prijzen aangeduid in publiciteit en catalogi worden enkel als aanwijzing gegeven en zijn niet bindend voor ClimaHeating. Prijsverschillen tussen facturen en publiciteit vormen geen grondslag voor verbreking van de bestelling.

ARTIKEL 7.

Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper de firma ClimaHeating nooit aansprakelijk zal kunnen stellen voor welke schade ook die rechtstreeks of het onrechtstreeks gevolg zou zijn van gelijk welke fout, contractuele of wettelijke, zowel deze voorzien door artikels 1382,1383 B.W.B. als deze voorzien door artikels 1384, 1385 en 1386 B.W.B. met uitzondering nochtans, wat de schade aangaat die het rechtstreeks gevolg is van boos opzet of grove nalatigheid.

ARTIKEL 8.

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de rechtbank van koophandel van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
In geval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van levering.

Contact

ClimaHeating
Nieuwe Kaai 11
2300 Turnhout

014 41 38 85

BE 0502.371.413

Openingsuren

Maandag

Gesloten

Dinsdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Woensdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Donderdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Vrijdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Zaterdag

8.30 - 12.30

Zondag

Gesloten

Onze passie in je mailbox

Blijf op de hoogte over onze acties en verdere tips & tricks, schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.