ClimaHeating logo

Algemene verkoopsvoorwaarden

TOEPASSING. De volgende verkoops- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere offerte en worden bij bestelling onherroepelijk aanvaard. Ze beheersen alle overeenkomsten met ClimaHeating, met name verkoop en levering. Inkoopvoorwaarden of andere afwijkende clausules zijn alleen bindend als ClimaHeating deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

PRIJZEN. De in publiciteit en catalogi vermelde prijzen zijn louter indicatief en niet bindend voor ClimaHeating. Prijsverschillen tussen facturen en publiciteit geven geen recht op annulering van de bestelling. Gepersonaliseerde offertes zijn één maand geldig, tenzij er een stijging van meer dan 5% in grondstofprijzen, loonkosten of andere productie- en distributiekosten optreedt. In dat geval heeft ClimaHeating het recht deze verhogingen door te berekenen.

BESTELLINGEN EN LEVERTERMIJNEN. Wijzigingen of annuleringen van bestellingen moeten binnen 48 uur schriftelijk worden gemeld en kunnen kosten met zich meebrengen. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Vertragingen in de levering geven geen recht op boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. ClimaHeating kan de overeenkomst zonder vergoeding beëindigen bij overmacht, staking, lock-out of andere onvoorziene omstandigheden.

LEVERINGEN. De goederen worden geleverd met een vervoersmiddel naar keuze van ClimaHeating, voor rekening en risico van de koper, zelfs indien ClimaHeating eigen transportmiddelen gebruikt. Manco of beschadigingen tijdens transport moeten direct bij levering aan de transporteur en binnen 48 uur schriftelijk aan ClimaHeating worden gemeld. ClimaHeating behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering van een koop aanvullende waarborgen te eisen.

BETALINGSVOORWAARDEN. Facturen moeten uiterlijk op de vervaldag worden betaald. Bij niet-betaling binnen de termijn ontvangt u een kosteloze eerste herinnering. Blijft (volledige) betaling uit na de eerste herinnering, dan worden kosten en interesten in rekening gebracht: een forfaitair schadebeding van €20 (voor hoofdsommen tot €150), €30 + 10% op het bedrag boven €150 (voor hoofdsommen van €150 tot €500), en €65 + 5% op het bedrag boven €500 met een maximum van €2000 (voor hoofdsommen boven €500). De wettelijke referentie-interestvoet verhoogd met 8% is van toepassing. De geleverde goederen blijven eigendom van ClimaHeating totdat de volledige verkoopprijs plus kosten en interesten zijn betaald.

RETOUR. Uitgevoerde bestellingen worden niet retour genomen, tenzij na voorafgaand overleg en met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Creditering vindt alleen plaats indien de goederen onbeschadigd, in de originele verpakking en volledig verkoopbaar worden teruggestuurd. ClimaHeating kan transport-, behandelings- en administratiekosten in rekening brengen.

GARANTIE. ClimaHeating garandeert de kwaliteit van haar producten, op voorwaarde van deskundige installatie, zorgvuldig gebruik en goed onderhoud, gedurende de door de fabrikanten van de respectieve producten aangegeven of wettelijke garantieperiode. De garantie omvat uitsluitend de vervanging van het defecte artikel. Transportkosten, montage, arbeidsloon en alle andere kosten, inclusief eventuele schade als gevolg van het defect, zijn voor rekening van de koper.

AANSPRAKELIJKHEID. De koper kan ClimaHeating nooit aansprakelijk stellen voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit enige fout, hetzij contractueel of wettelijk, behalve bij opzet of grove nalatigheid.

TOEPASSELIJK RECHT. Bij geschillen met niet-consumenten is uitsluitend de rechtbank van koophandel van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij wettelijk anders bepaald. Voor geschillen met consumenten is het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij wettelijk anders bepaald. ClimaHeating kan ervoor kiezen de rechter van de woonplaats van de verweerder, de plaats waar de overeenkomst is ondertekend, of de plaats van levering aan te wijzen.

Contact

ClimaHeating
Nieuwe Kaai 11
2300 Turnhout

014 41 38 85

BE 0502.371.413

Openingsuren

Maandag

Gesloten

Dinsdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Woensdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Donderdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Vrijdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Zaterdag

8.30 - 12.30

Zondag

Gesloten

Onze passie in je mailbox

Blijf op de hoogte over onze acties en verdere tips & tricks, schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.